MAJKA I DIJETE- program skrbi i podrške trudnicama i rodiljama sa djecom do prve godine starosti

Sva ova saznanja su dovela do toga da suvremeni pristupi u pružanju socijalnih usluga podrazumijeva pružanje pomoći u obitelji bez izdvajanja djece. Međutim u situacijama kada se radi o trudnicama/majkama s djecom pomoć u obitelji nekad nije dostatna, već ih treba zajedno privremeno smjestiti i pružiti odgovarajuću skrb i podrške.
Nadalje, prema Zakonu o socijalnoj skrbi djeca mlađa od 7 godina samo se iznimno mogu uputiti na smještaj u dom socijalne skrbi samo u slučaju ako im se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj kod udomiteljske obitelji. Obzirom da je zakonom predviđen smještaj djece mlađe od 7 godina u dom socijalne skrbi u iznimnim situacijama, smatramo da je za djecu do godinu dana zajednički boravak sa majkom u instituciji poželjniji od izdvajanja djeteta.
Nakon obavljenih konzultacija sa stručnim djelatnicima zavoda za socijalnu skrb na području 3 županije (Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska) utvrđeno je da postoji potreba za ovakvim oblikom zbrinjavanja majki i djece.
Otvaranje programa „Majke i dijete“ u okviru Dječjeg doma Maestral omogućava trudnicama/majkama s djecom ostanak u domicilnoj sredini, održavanje veza sa obitelji i širim socijalnim okruženjem što bi trebalo olakšati njihovo preuzimanje samostalne brige o djetetu.

OPĆI CILJEVI:
1. Razvijanje programa podrške biološkoj obitelji i djetetu u cilju prevencije i smanjenja institucionalnog smještaja djece
SPECIFIČNI CILJEVI
1. Uspostavljanje bazične privrženosti djeteta u cilju očuvanja brige o djetetu biološkoj obitelji
2. Razvijanje roditeljskih kompetencija

KORISNICI:
Trudnice 3 mjeseca prije porođaja, majke sa djecom do navršene 1. godine starosti, kojima je zbog složenih i nepovoljnih obiteljskih okolnosti potreban odgovarajući smještaj. Malodobne trudnice/majke sa djecom do navršene 1. godine starosti, kojima je zbog složenih i nepovoljnih obiteljskih okolnosti potreban odgovarajući smještaj. Smještaj majke sa djetetom može se realizirati u bilo kojem trenutku tijekom prve godine života djeteta, može trajati do navršene prve godine života djeteta (u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi). Ukoliko su kod trudnice/majke izraženi neki od problema kao što su: psihička bolest, ovisnost o alkoholu ili opijatima onda se ista ne može uključiti u program „Majka i dijete“, jer u okviru programa nema mogućnosti za rješavanje njenih primarnih problema. Smještaj može trajati i duže od godinu dana ako Stručni tim ustanove i nadležni CZSS smatraju da postoje izvanredne okolnosti i da je produljenje smještaja u interesu djeteta. U početnoj fazi planiramo smjestiti četiri trudnice/majke s djecom.

Prijem i reguliranje dokumentacije i prava
Prijem korisnika u program Majka i dijete obavlja se na zahtjev nadležnog CZSS i regulira se rješenjem istog.
Prilikom prijema nadležni CZSS treba priložiti sljedeću dokumentaciju: socijalna anamneza ili izvješće socijalnog radnika o obiteljskim prilikama, rodni list, domovnica, zdravstvena iskaznica i podaci o izabranom liječniku obiteljske medicine, trudnička knjižica, potvrda nadležnog liječnika da ne boluje od psihičkih, zaraznih i bolesti ovisnosti.
Prilikom prijema medicinska sestra upoznaje trudnicu/majku sa Kućnim redom ustanove, pravima i obavezana unutar programa, kao i posljedicama nepoštivanja kućnog reda.

Otpust i pripreme za otpust
Pripreme za otpust i samostalan život traju tijekom cijelog boravka, a intenzivnije pripreme traju zadnja tri mjeseca boravka u instituciji. Ukoliko majka grubo krši kućni red, ugrožava dijete ili druge korisnike smještaj joj se hitno prekida, a dijete se zbrinjava u dogovoru sa nadležnim CZSS. Tijekom intenzivnih priprema izrađuje se plan otpusta u čijoj izradi sudjeluju majka, medicinska sestra, stručni tim ustanove i nadležni CZSS. Plan naknadne skrbi za majku i dijete izrađuje nadležni CZSS u suradnji sa majkom, medicinskom sestrom i Stručnim timom ustanove. Sam otpust regulira se rješenjem nadležnog CZSS.