MALI VELIKI VRTIĆ

Uzimajući u obzir posljedice koje boravak u instituciji (makar na „samo“ nekoliko mjeseci) ostavlja na cjelokupni razvoj djeteta, neminovno se nameće zaključak da proces deinstitucionalizacije nužno treba uključivati i djelotvorne programe koji će biti usmjereni na pomaganje roditeljima u obavljanju njihove roditeljske uloge kako ne bi došlo do izdvajanja djece, jer jednom kada dijete „uđe u instituciju“ vrijeme koje je potrebno da se ponovo smjesti u obitelj (vlastitu ili zamjensku) traje više mjeseci, nekad i godina.
Neke od takvih intervencija/programa već postoje, a između ostalih i dnevni boravak djece u ustanovi socijalne skrbi. Prednost takve intervencije je u tome što se djeca ne izdvajaju iz obitelji, nego određeni broj sati borave u domu za djecu, no svakako je nedostatak to što je onemogućen sustavan i kvalitetan rad s roditeljima, a bez pomoći i podrške roditelji teško mogu sami ostvariti potrebnu promjenu u svom ponašanju kako bi djetetu omogućili primjerenu skrb.
U prilog takvom razmišljanju ide i činjenica da djeca koja su smještena na dnevni boravak , nažalost, nakon nekoliko mjeseci provođenja dnevnog boravka prelaze na stalni smještaj jer roditelji nisu ostvarili bitne pomake u svom ponašanju. I to unatoč tome što su istovremeno djelatnici CZSS pružali dodatnu pomoć roditeljima na način da su izrekli mjeru nadzora nad roditeljskom skrbi u okviru koje je, između ostalog, imenovana i stručna osoba koja je najmanje jednom tjedno odlazila u obitelj i roditeljima pružala podršku i pomoć. Smatramo da je dnevni boravak mjera koja pruža dovoljno mogućnosti za učinkovito interveniranje dok je dijete još u obitelji, ali da je svakako treba dopuniti dodatnim aktivnostima usmjerenima na podršku roditeljima koje će biti osmišljene u cjeloviti program. Cilj takvog programa bio bi jačanje roditeljskih kapaciteta, odnosno osnaživanje roditelja da daju maksimum svojih potencijala, aktivnosti bi trebale biti usmjerene na činitelje zaštite, kao i na činitelje rizika, a trebale bi se provoditi kroz partnerski, surađujući i nestigmatizirajući pristup roditeljima i djeci.
Nositelji programa „MALI VELIKI VRTIĆ“ bili bi Dom za djecu „Maestral“ Split i CZSS Split, a program je podržan od strane Ureda UNICEFa u Hrvatskoj.

OPĆI CILJEVI:

1. Prevencija izdvajanja djece predškolske dobi iz obitelji pod umjerenim socijalnim rizicima unapređenjem kvalitete života djece u obitelji
2. Poticanje deinstitucionalizacije pružanjem pomoći obiteljima pod umjerenim socijalnim rizicima u osiguravanju kvalitetnih uvjeta života djeteta nakon povratka u obitelj (iz institucije)

SPECIFIČNI CILJEVI:

1. Osigurati sigurno okruženje u kojem će biti zadovoljene sve djetetove potrebe
2. Jačanje roditelja u njihovim roditeljskim kapacitetima, poticanje razvoja pozitivnog i privrženog roditeljstva i održavanje te promjene
3. Širenje socijalne mreže obitelji i posredno poboljšanje kvalitete socijalnih interakcija u zajednici
4. Evaluacijom projekta ispitati djelotvornost ovakve vrste programa

KORISNICI:

Korisnici su obitelji pod umjerenim (srednjim) rizikom koje imaju djecu u dobi od 1 do 6 godina, odnosno do polaska u školu, s područja Splita i Solina.
Procjenu razine rizika kao i potrebu uključivanja u program radi nadležni CZSS Split.
Odluku o uključivanju obitelji u program donose zajednički stručni tim nadležnog CZSS i stručni tim Dječjeg doma Maestral. Nakon odluke o uključivanju obitelji u program slijedi izrada individualnog plana rada za svaku obitelj, a što rade stručni timovi Centra i Doma zajedno s roditeljima. U okviru individualnog plana definiraju se (prioritetna) područja djelovanja, aktivnosti i nositelji, kao i očekivano trajanje programa za svaku obitelj.
Predviđeno je da se u program uključi najviše 7 obitelji odnosno najviše 15 djece.

AKTIVNOSTI.

1. Dnevna skrb za djecu u okviru programa koji je kompatibilan s programom rada predškolskih ustanova, u trajanju od 10 sati dnevno
2. Uključivanje roditelja u aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima tijekom boravka djece: roditelji ostaju s djecom, čime se omogućava da se roditelji poučavaju kroz modeliranje odgojnih postupaka
3. Grupni rad s roditeljima: radionice i grupe za podršku
4. Individualni rad s roditeljima
5. Individualni rad s djecom

PRAĆENJE I EVALUACIJA:

Tijekom početne procjene obiteljske situacije koju provodi CZSS, koristit će se i standardizirani instrumenti (upitnici, skale i ček-liste) koje će ispunjavati stručnjaci koji rade procjenu. Instrumentima će biti obuhvaćeni (procjenjivat će se) obiteljski i okolinski čimbenici, djetetove razvojne potrebe i roditeljske sposobnosti.
Upitnicima za roditelje ispitat će se njihovi stavovi o odgoju, ponašanja, znanja o razvoju i potrebama djece, kao i njihova procjena trenutačne obiteljske situacije. Podaci dobiveni na upitnicima koristit će se kao polazište za polustrukturirani intervju prije uključivanja u program, tijekom kojeg će se roditeljima omogućiti iznošenje vlastitih sugestija i prijedloga o tome kakvu vrstu pomoći trebaju. Na temelju takvih prijedloga i sugestija će se, u određenoj mjeri pokušati aktivnosti programa prilagoditi i njihovim potrebama.
Podaci dobiveni procjenama stručnjaka i od samih roditelja koristit će se za planiranja rada s obiteljima. Ponovnom primjenom instrumenata i usporedbom podataka će se dobiti potrebni pokazatelji za praćenje i evaluaciju.
Sve aktivnosti koje se budu provodile u okviru programa unosit će se u knjigu dnevne evidencije, uključujući i podatke o broju korisnika (uključene djece i njihovih roditelja) i vrstama pruženih usluga. Bilježit će se i kontakti, odnosno sastanci sa djelatnicima CZSS, ostalim državnim i nevladinim institucijama te medijima. Podaci prikupljeni u knjizi dnevne evidencije služit će kao temelj za izvještavanje.
Nadležnom CZSS će se slati polugodišnji izvještaji odgajatelja za svako pojedino dijete (kako je propisano Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije domova socijalne skrbi, NN 47/02), u kojim izvještajima će se navesti podaci o redovitosti dolazaka, zdravstvenom i psihofizičkom stanju djeteta, suradnji s roditeljima i njihovom sudjelovanju u aktivnostima programa, te prijedlozi za daljnji nastavak programa ili primjenu drugih mjera.