PRISTUP
INFORMACIJAMA

empty
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19) Dječji dom Maestral Split objavljuje

Izjavu o pristupačnosti

Kao javna ustanova, Dječji domMaestral Split obavezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.ddmaestral.hr

Dječji domMaestral Split nastoji svoje stranice prilagoditi osobama s invaliditetom kako ne bi imale prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju.

Internetska stranica je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica s gore naznačenim Direktivama te točkom 7.1. Smjernica CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom (ver.1.1.) donesene u studenom 2019. godine.

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • Pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke (.doc, .xls) uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata zbog čega nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.
 • Tekstovi su djelomično poravnati na lijevoj margini

Ova Izjava sastavljena je 23. rujna 2020. godine, nakon obavljene on line edukacije od strane službenika zaduženog za administraciju mrežnih stranica te izvršene samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt:

Dječji domMaestral Split možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti i zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, u uredovno vrijeme, na sljedeće kontakt podatke

 • Telefonom na broj 021 535 400,
 • Elektroničkom poštom: dom.maestral@gmail.com
 • Poštom na adresu: Dječji domMaestral Split, Jurja Šižgorića 4, 21000 Split

Postupak praćenja provedbe propisa:

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne strane, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Povjerenika za informiranje možete kontaktirati:

 • Elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
 • Telefonom na broj: 091 7850 408
 • Poštom na adresu: Zvonimirova 17, 10000 Zagreb (privremena adresa)

Molimo da se o aktualnim kontakt podacima Povjerenika za informiranje, informirate na www.pristupinfo.hr

DJELATNOST DOMA I VRTSE SOCIJALNIH USLUGA

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 1. UVODNE NAPOMENE

Temeljem članka 22. Stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 172/03, 144/10. i 77/11.) ovaj katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Maestral Split (u daljnjem tekstu Dom) s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dom će uskratit pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Dom može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

– onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,

– onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

– povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom će uskratit pristup informacijama koje se tiču svih postupaka  koja vode nadležna tijela u pred-istražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Temeljem odredbe članka 8. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dom uskraćuje pravo na pristup informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

U skladu sa stavkom 2. istog članka navedenog Zakona, Dom može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje: onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela, onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka.

2. SADRŽAJ KATALOGA

Dom je javna ustanova koja pruža  usluge skrbi izvan vlastite obitelji djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu te djetetu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu.

Djelatnost Doma je skrb izvan vlastite obitelji za djecu i mlade koja obuhvaća:

– stalni smještaj- u okviru kojeg se djeci i mlađim punoljetnim osobama osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem usluga: stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja i praćenja izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranja i provođenja slobodnih aktivnosti i igre s djecom u okviru slobodnog vremena korisnika, pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći te osposobljavanje navedenih korisnika skrbi za samostalan život izvan ustanove;

– tjedni smještaj-  u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih potreba tijekom radnih dana u tjednu, pružanjem usluga: stanovanja, prehrane, odijevanja, održavanja osobne higijene i njege, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, praćenje izvršavanja obveza korisnika (za školsku djecu pomoć u učenju i vođenje brige o školskim i izvanškolskim aktivnostima i drugo), organiziranje i provođenje slobodnih aktivnosti i igre s djecom u okviru slobodnog vremena korisnika i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći;

– privremeni smještaj u okviru kojeg se korisnicima osigurava zadovoljavanje životnih  potreba tijekom 24 sata dnevno, pružanjem  usluge prehrane, održavanja njege i osobne higijene, brige o zdravlju,  nabavu prijeko potrebne odjeće i obuće;

Vrste i način pružanja usluga

Dom posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Doma,
 • zaposlenicima,
 • korisnicima
 • aktivnostima Doma,
 • pravnim i drugim aktima Doma.

Dom pruža korisnicima na smještaju slijedeće usluge:

 • usluge stanovanja, prehrane i odijevanja;
 • usluge njege i brige o zdravlju;
 • usluge socijalnog rada;
 • usluge odgoja, psihosocijalne podrške i pomoći u obrazovanju za pojedine skupine korisnika;
 • usluge psihološke podrške,
 • usluge organiziranja slobodnog vremena korisnika.

Dom pruža usluge socijalne skrbi:

 • savjetovanja i pomaganja pojedincu

Savjetovanje i pomaganje pojedincu je usluga sustavne stručne pomoći pojedincu koja obuhvaća sve oblike savjetovanja, usmjeravanja i pomoći za prevladavanje poteškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

Savjetovanje i pomaganje obitelji je socijalna usluga koja obuhvaća stručno savjetovanje i sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Dom omogućava pristup informacijama  na slijedeći način:

Putem službene web stranice Doma:

Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama;

Uvidom u dokumente i izradu preslika dokumenta koji sadrže tražene informacije;

Dostavljanjem pismene informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija  koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Dom i to kako slijedi:

 1. a) pregled informacija i opis sadržaja,
 2. b) način osiguravanja prava na pristup informacijama
 3. c) vrijeme osiguravanja prava na pristup informacijama.

Temeljem  članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dom ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova, a kriterije za određivanje visine naknade propisat će Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama Dom će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (čl. 12. Zakona), odnosno 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (čl. 14. Zakona).

3. NAMJENA INFORMACIJA

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

4. NAČIN OSIGURAVANJA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

5. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

6. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrasci:

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu.

Pisanim putem na poštansku adresu Doma:   Dječji dom Maestral Split, Šižgorićeva 4, Split

Putem elektroničke pošte: info@ddmaestral.hr

Telefonom na sljedeće brojeve:

 1. a) Ravnateljica: 021 / 53 53 00
 2. b) Socijalna radnica: 021 / 53 54 00
 3. c) Računovodstvo: 021 / 53 91 57
 4. d) Fax: 021 / 53 53 00

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama Doma socijalna radnica xxxx xxxxxxxx.

Ravnateljica Doma:
Jelena Burazin, prof. psihologije

Katalog informacija – tabelarno

 

Redni
broj
Informacije Opis sadržaja Način osiguravanja
pristupa informaciji
Vrijeme ostvarivanja
prava na
pristup informaciji
1. Podaci Osnovni podaci o Domu
– kapacitet Doma
web stranica
preslika
trajno
2. Podaci Vrste smještaja
koje pruža Dom
web stranica
preslika
trajno
3. Dokumenti Akti Doma, zakonski i
podzakonski propisi
preslika na
zahtjev
trajno
4. Podaci Unutarnje ustrojstvo
– organizacija
web stranica
uz zahtjev
trajno
5. Priopćenja Priopćenja iz rada Doma
i ostale vijesti
web stranica
preslika
u zakonskom
roku
6. Izvješće Natječaji i oglasi za
zasnivanje radnog odnosa
te rad volontera
preslika u zakonskom
roku
7. Izvješće Informacije o arhiviranju
dokumentacije, pretraživanju
arhivske građe i sl.
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
8. Izvješće Godišnja, polugodišnja, kvartalna
i mjesečna izviješća o
financijskom poslovanju
– prihodi i primici, rashodi i izdaci,
izvori financiranja
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
9. Izvješće Financijski plan,
Rebalans plana
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
10. Izvješće Statistička izviješća prema
programu statističkih istraživanja
Preslika uz
zahtjev
u zakonskom
roku
11. Plan Plan javne nabave,
rebalans plana javne nabave
web stranica
preslika
u zakonskom
roku
12. Dokumentacija Natječaji za provođenje postupaka
i načina javne nabave
i natječajna dokumentacija
web stranica
preslika
u zakonskom
roku
13. Izvješće Izvješće o provedenim
postupcima javne nabave
web stranica
preslika
u zakonskom 
roku
14. Ugovori Ugovori o nabavi roba,
radova i usluga te izvješće o
izvršenju ugovora u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi
web stranica
preslika
u zakonskom 
roku
15. Očitovanja Očitovanja i odgovori
na žalbene navode
Preslika po
zahtjevu
u zakonskom
roku
16. Izjava Izjava po čl. 5.c.
Zakona o javnoj nabavi
web stranica
preslika

u zakonskom roku

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Cijenimo Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezujemo na očuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje putem ovih stranica s nama podijelite. Niti jedna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg dopuštenja. Ova polica privatnosti objašnjava kako koristimo Vaše podatke, na koji način možete stupiti s nama u kontakt te nam je iz tog razloga važno da razumijete našu informacijsku praksu. Korištenjem ovih stranica podrazumijevamo da razumijete sve navedeno i da ste suglasni s ovom policom suglasnosti. Prikupljamo samo one informacije koje su bitne za ostvarivanje svrhe ovih web stranica.

Osobne podatke ne prikupljamo samim posjetom ovim web stranicama. Vaši podaci dostupni su nam samo kao informacija koju nam sami date prilikom komuniciranja s nama emailom i kontakt obrascem. Garantiramo da ni jedan od navedenih osobnih podataka neće biti iskorišten za ni jednu drugu svrhu osim one za koju je osobni podatak dan, osim u slučaju Vašeg isključivog odobrenja.
Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bi bio u stanju obavljati daljnja unapređenja stranice, u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (tzv. “kolačići”). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Kolačić postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 •Opera • Safari. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.
Postoji nekoliko vrsta kolačića. Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju. Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama. Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web stranice mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tim web stranicama. Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web stranice koje gledate. Pomoću tih kolačića web stranice mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.
Možemo koristiti servis za mjerenje posjećenosti, to je Google analytics. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema kolačiće, možete ga zabraniti na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout. Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima: http://www.allaboutcookies. org/ http://www.youronlinechoices. eu/

Sve informacije koje ostavite slanjem mogućih komentara ili popunjavanjem javnih obrazaca na stranici ostaju isključivo na mjestu za koje su popunjene i ne koriste se u druge svrhe. Ukoliko dođe do izmjene ili dopune police privatnosti, ista će biti važeća samo od trenutka kada je objavljena na ovim stranicama. Svako Vaše daljnje korištenje web stranice podrazumijeva da prihvaćate izmijenjene ili nadopunjene odredbe.
Ova web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Ne odgovoramo za sadržaj tih stranica kao ni za police privatnosti tih stranica. Ukoliko otkrijete da takve web stranice vode na treće web stranice s neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom policom privatnosti, obavijestite nas i takve linkove ćemo odmah otkloniti. Isto tako ukoliko netko smatra da je narušeno njegovo pravo o čuvanju osobnih podataka s bilo kojeg dijela ovih stranica, ili da je objavljivanjem tekstova na ovim stranicama narušeno Vaše pravo čuvanja osobnih podataka, odmah nas obavijestite i navedeni nedostatak odmah ćemo otkloniti.

Zahvaljujemo na korištenju naših stranica.